Zuchtgruppe

V 23  Sky vom Eichenplatz  GHKL-R
V 6  Unique vom Eichenplatz  GHKL-H 
V 81  Sandy vom Eichenplatz  GHKL-H
SG 41  Zoff vom Eichenplatz  JHKL-R
SG 116  Xanti vom Eichenplatz  JHKL-H
Platz 7  Zuchtgruppe "vom Eichenplatz"